1998

  • Yoshino, M., Yamashita, S., 1998: Toshikankyo Gaku Jiten (Encyclopedia of Urban Environment). Asakura Publishing Co., Ltd., 435pp. 1998/10/01 pp.57-76.