2004

  • Horiguchi, I., Kobayashi, T., Tsukamoto, O., Otsuki, K., 2004: Kyokuchi Kisho Gaku (Local Meteorology). Morikita Publishing Co., Ltd, 250pp. 2004/11/01 pp.196-204.